Praktische informatie

Op deze pagina vindt u allerlei praktische informatie over ons IKC. Ouders en verzorgers van onze leerlingen kunnen bovendien terecht op ons ouderportaal. Klik daarvoor op de link bovenaan deze pagina.  

Openingstijden

De groepen 1 t/m 8 volgen onderwijs op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur. Zij lunchen tussen de middag op school. De buitenschoolse opvang sluit aan op deze tijden: kinderen kunnen er terecht van 7.00 uur tot 18.15 uur. In overleg kan u kind van 07.00 tot 18.00 uur naar het kinderdagverblijf. 

Informatiegids

De informatiegids van ikc Prins Johan Friso informeert ouders en verzorgers van onze huidige en toekomstige leerlingen over de mogelijkheden die de school biedt. 

Kosten

Voor sommige onderdelen van ons IKC betaalt u als ouder een deel van de kosten. Zo betaalt u een eigen bijdrage voor de kinderopvang, peuteropvang en de buitenschoolse opvang. Voor de basisschool hoeft u niet te betalen. 

Bijdrage en tegemoetkoming

Voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang betaalt u op IKC Prins Johan Friso een eigen bijdrage. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren opvang hebt u echter recht op Kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag kunt u berekenen op belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Peuteropvang

Uw peuter van 2 tot 4 jaar kan voorschoolse educatie volgen op ons IKC. Wij hebben een eigen peuteropvang. Speelse werkvormen stimuleren de ontwikkeling van sociale vaardigheden, taal en motoriek. De peuteropvang vormt een goede overgang naar groep 1 van de basisschool.
Vanaf het nieuwe schooljaar (2021-2022) is de peuteropvang niet meer gratis in de gemeente Harlingen, maar betaalt u een eigen bijdrage gebaseerd op uw inkomen. U kunt hiervoor gebruik maken van de landelijke regeling Kinderopvangtoeslag.

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks vragen we aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage gebruiken we om activiteiten te kunnen betalen zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de laatste schooldag. De hoogte van de bijdrage is dit schooljaar 25 euro per kind.

AVG

Voor ons privacybeleid verwijzen we u graag naar de site van onze stichting: cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming. 

IKC-Raad

IKC PJF biedt zowel onderwijs als opvang aan. Wij zijn daarom voor onze Medezeggenschapsraad en Oudercommissie samen te voegen tot een IKC-Raad. De Raad praat mee over belangrijke zaken die te maken hebben met ons Kindcentrum. Het jaarverslag 2019-2020 kunt u downloaden.

De KC-Raad vergadert 5 keer per jaar: 

 

Verslag IKC-Raad van 22 september 2020

Verslag IKC-Raad van 18 november 2020

Verslag IKC-Raad april 2021

School op de kaart

Scholen op de kaart geeft cijfers en informatie over scholen. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Kwaliteitsonderzoek

In februari 2019 vroegen we leerlingen en ouders naar hun mening over ons IKC. Wij zijn blij dat voldoende ouders en leerlingen hebben gereageerd, zodat het onderzoek representatief is. De ouders geven een gemiddelde rapportcijfer van 7,4 en de leerlingen van 8,0. Op deze poster leest u waar zij tevreden over zijn en wat in hun ogen nog extra aandacht nodig heeft. 

Jaarplan

Aan het begin van het nieuwe schooljaar maken we een jaarplan. 
In het jaarplan staan de onderwerpen waarmee we in dit schooljaar aan de slag gaan. 
U kunt het jaarplan 2020-2021 downloaden.

Jaarverslag 2019 - 2020

Aan het eind van het schooljaar maken we een jaarverslag. 
In het jaarverslag beschrijven we op welke manier we hebben gewerkt aan de diverse onderwerpen en wat de resultaten zijn. 
U kunt het jaarverslag downloaden. 

Schoolplan

In het schoolplan voor de periode 2019 -2023 staat beschreven hoe wij ons onderwijs en de schoolorganisatie bij de tijd houden en verbeteren. 
U kunt het schoolplan downloaden.

Vakanties

Meivakantie 01 mei 2021 t/m 16 mei 2021
Pinksteren 22 mei 2021 t/m 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021
Herfstvakantie 16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 09 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 t/m 27 februari 2022
Pasen 15 april 2022 t/m 18 april 2022
Meivakantie 23 april 2022 t/m 08 mei 2022
Hemelvaart 26 mei 2022 t/m 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie 16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

Contact

IKC Prins Johan Friso 
(christelijke basisschool, peuteropvang en kinderdagverblijf) 
Grettingalaan 43 
8862 ZA Harlingen

T 0517 - 430583  (algemeen nummer) 
T 06 - 12407136 (peuteropvang/kinderdagverblijf) 
E pjf@cbo-nwf.nl 
Directeur Johan Blank 
Bankrekening NL 58 RABO 0325 5052 09

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.